Framsteg i vitiligo-forskning med Rödljusterapi

Framsteg i vitiligo-forskning med Rödljusterapi

Miljontals människor världen över är drabbade av hudsjukdomen vitiligo, ett hudtillstånd som kännetecknas av förlust av pigment i huden (depigmenterad) såväl som i håret. Människor med vilken hudfärg som helst kan få sjukdomen, även om vitiligo är mer påtaglig hos dem med mörkare hudfärg.


Vad är vitiligo?

Vitiligo uppstår när det finns onormal funktion eller celldöd i våra melanocyter, de celler som producerar melanin. Melanin är det som ger hud och hår dess färg.

Pigmentförluster för de med vitiligo uppträder vanligtvis i ansiktet, halsen, händerna och andra delar av kroppen före 30 års ålder och växer sig större med tiden. Forskarna vet ännu inte de exakta orsakerna. Boven tros vara en kombination av miljöfaktorer och genetik som utlöser en autoimmun respons som skadar våra melanocyter.

 

Hur fungerar Rödljusterapi?

Rödljusterapi är en sorts behandling och terapi som utförs med med rött och infrarött ljus. Rödljuset stimulerar hudcellerna som producerar melanin. Friska hudceller (inklusive melanocyter) producerar all mängd av pigment som är genetiskt kodad till oss människor.

Rödljusterapi påvisar positiva och optimistiska vitiligo-forskningsresultat och potentialen för rött ljus att behandla vitiligo är mycket lovande, iom uppvisade behandlingsframgångar med autoimmuna hudsjukdomar såsom vitiligo och atopisk dermatit.

Speciellt har behandlingar med infrarött ljus (NIR) visat upp positiva resultat vid behandling av inflammatoriska hudtillstånd. Den pensionerade Harvard-forskaren Dr. Michael Hamblin har uttalat att en minskning av kronisk inflammation är en del av nyckeln till att exempelvis behandla psoriasis med infrarött ljus (IR-ljus).

Rödljusterapi är en mycket intressant behandlingsform för en mängd olika kroniska hudsjukdomar. Behandlingar innebär att lysa med rött och/eller infrarött (NIR) ljus på bar hud för att stimulera läkning och till normal cellfunktion.


Forskning på Rödljusterapi för vitiligo

Det har i många studier genom åren visat sig att rödljusterapi kan ge positivt resultat på vitiligo. I denna artikel presenterar vi ett axplock av den forskning som gjorts inom området.

1. 

I en studie (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30698884) utförd i februari 2019 använde 633 nm rött ljus för att förbättra melanocyternas mitokondriella funktion genom att öka produktionen av ett cellulärt bränsle som kallas adenosintrifosfat (ATP). 

"Detta aktiverade regenereringen av melanocyter, med marginell repigmentering i huden och i hårsäckarna.

Eftersom både hud- och hårceller ständigt regenereras, är det möjligt att konsekventa rödljusbehandlingar kan öka prestandan hos melanocyter i alla deras livsstadier. När den används konsekvent som en del av en daglig hudvårdsrutin, kan fotobiomodulering/rödljusterapi potentiellt förhindra vitiligo-utbrott från att bildas när de befintliga repigmenteras".

 

2.

I en annan vitiligo-studie (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16691191) utförd september 2006 fann man att "behandlingar med rött ljus (632.8 nm) inducerade positiva förändringar av melanoblaster, som är prekursorerna till melanocyter".

I en vitiligo-studie (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19438447) 2009 av C-C E Lan et al. Br J Dermatol visade att "behandling med rödljus (632,8 nm) är ett terapeutiskt alternativ för behandling av depigmentär störning".

Slutsatserna och resultaten i studien var:

 "Våra resultat visar att förutom att undertrycka rörligheten men öka bindningen till typ IV kollagen, stimulerar redlight-behandlingen melanocytproliferation genom förbättrat uttryck av alfa2beta1-integrin. Uttrycket av fosforylerat cykliskt-AMP-responselementbindande protein (CREB), en viktig regulator av melanocyter. tillväxten, uppreglerades också av rödljusbehandling. Med användning av ett specifikt mitokondriellt frikopplingsmedel [karbonylcyanid m-klorfenylhydrazon (CCCP)] avskaffades den proliferativa effekten av rödljusbehandling på melanocyter och undertryckande av melanocyttillväxt noterades".

I samma studie kom ytterligare kommentarer: "Sammanfattningsvis har vi visat att rödljusbehandling ger en tillväxtstimulerande effekt på funktionella melanocyter via mitokondrierrelaterade vägar och föreslagit att andra mindre vägar inklusive DNA-skada också kan påverkas av rödljusbehandling på bestrålade celler. Ännu viktigare, vi har slutfört repigmenteringsschemat för vitiligo som åstadkoms av rödljus in vitro och tillhandahållit en solid teoretisk grund för hur rödljusbehandlingen inducerar återhämtning av vitiligo in vivo".

 

3. 

I en mycket intressant vitiligo-studie (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12535198) av Hsin-Su Yu et al. J Invest Dermatol utförd i januari 2003 presenterades mycket intressanta resultat.

"Denna studie försökte fastställa den teoretiska grunden och kliniska bevis för effektiviteten av rödljusterapi (632,8 nm) vid behandling av vitiligo.

Resultaten av denna in vitro-studie avslöjade en signifikant ökning av grundläggande fibroblasttillväxtfaktorfrisättning från både keratinocyter och fibroblaster och en signifikant ökning av nervtillväxtfaktorfrisättning från keratinocyter. Rödljusbehandling bestrålade keratinocyter, stimulerade [3H]tymidinupptag och proliferation av odlade melanocyter. Vidare förstärktes melanocytmigreringen, antingen direkt genom bestrålning med rödljusbehandling eller indirekt av mediet som härrörde från rödljusbehandlade keratinocyter".

Vidare i samma studie:

"Trettio patienter med vitiligo av segmentell typ på huvud och/eller nacke inkluderades i denna studie. IR-behandlingen (rödljusterapi) administrerades lokalt vid 3,0 J per cm2 med punktstimulering en eller två gånger i veckan. Procentandelen repigmenterad yta användes för klinisk utvärdering av effektiviteten. Efter i genomsnitt 16 behandlingstillfällen märktes initial repigmentering. Markant repigmentering (>50 %) observerades hos 60 % av patienterna med successiva behandlingar. Grundläggande fibroblasttillväxtfaktor är en förmodad melanocyttillväxtfaktor, medan nervtillväxtfaktor är en parakrin faktor för melanocytöverlevnad i huden. Både nervtillväxtfaktor och grundläggande fibroblasttillväxtfaktor stimulerar melanocytmigrering. Det är rimligt att föreslå att bestrålning av rödljusbehandling tydligt stimulerar melanocytmigrering och -proliferation och mitogenfrisättning för melanocyttillväxt och kan också rädda skadade melanocyter, vilket därför ger en mikromiljö för att inducera repigmentering i vitiligo.

Segmentell vitiligo (SV) är en speciell form av vitiligo som förekommer i en dermatomal distribution, och en abnormitet som involverar de sympatiska nerverna som försörjer det drabbade dermatomet är känt för att ligga bakom denna störning. Tidigare har vi visat att SV är associerat med en onormal ökning av kutant blodflöde och adrenoceptorsvar i de drabbade områdena".

 

4. 

I en vitiligo-studie (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18424354) 2008 av Chieh-Shan Wu et al. Kaohsiung J Med Sci kom man fram till följande slutsatser:

"40 patienter med stabilt stadium SV på huvudet och/eller halsen inkluderades i denna studie. Rödljusbehandling (våglängd 632,8 nm) administrerades lokalt vid 3,0 J/cm2 med punktstimulering en eller två gånger i veckan. Kutan mikrocirkulationsbedömning i sex SV-patienter utfördes med rödljusbehandling. Det sympatiska adrenoceptorsvaret av kutan mikrocirkulation bestämdes genom att mäta kutant blodflöde före, under och efter jontofores med sympatomimetiska läkemedel (fenylefrin, klonidin och propranolol). Alla mätningar av mikrocirkulationen som erhölls vid SV-lesioner jämfördes samtidigt med kontralateral normal hud, både före och efter behandling med rödljus.

Efter i genomsnitt 17 behandlingstillfällen noterades initial repigmentering hos majoriteten av patienterna. Markerad repigmentering (> 50%) observerades hos 60% av patienterna med successiva behandlingar. Kutant blod flödet var signifikant högre vid SV-lesioner jämfört med kontralateral hud, men detta normaliserades efter rödljusbehandling. Dessutom förbättrades den onormala minskningen av kutant blodflöde som svar på klonidin genom rödljusbehandling. Studie visar att rödljusbehandling är en effektiv behandling för SV genom att normalisera dysfunktioner av kutant blodflöde och adrenoceptorsvar hos SV-patienter. Således kan de fördelaktiga effekterna av rödljusbehandling delvis förmedlas av en reparativ effekt på sympatisk nervdysfunktion".

 

5.

A Hofer et al. Br J Dermatol publicerade en studie (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15888156) i maj 2005 under "Optimal veckofrekvens av rödljusbehandling med 308-nm excimerbehandling hos vitiligopatienter visade mycket intressanta resultat".

Metoder: "I denna prospektiva, universitetsbaserade sjukhusstudie under 12 veckor inkluderades 14 patienter. Var och en hade minst tre stabila vitiligolesioner i samma kroppsområde.

De tre stabila vitiligolesionerna i varje individ tilldelades slumpmässigt för att få behandling med rött ljus en gång ( 1 x), två gånger (2 x) respektive tre gånger (3 x) i veckan. Initialdosen var 50 mJ cm(-2) mindre än den minimala erytematösa rödljusdosen på 308 nm i vitiligohud. Behandlings-dosen ökades varje behandlingstillfälle enligt det erytematösa svaret på den tidigare behandlingen".

Slutsatser och resultat: "308-nm rödljusterapi är effektiv mot vitiligo. Tretton försökspersoner behandlades i minst 6 veckor; sju behandlades under alla 12 veckorna. Även om repigmentering sker snabbast med behandling 3 gånger i veckan, verkar den ultimata repigmenteringsinitieringen helt och hållet bero på det totala antalet behandlingar, inte deras frekvens. Behandlingsperioder på mer än 12 veckor kan dock vara nödvändiga för att erhålla en tillfredsställande klinisk repigmentering, särskilt när vitiligolesioner endast behandlas 1 eller 2 gånger jämfört med 3 gånger i veckan".

 

6.

Effekten av rödljusbehandling (308 nm) för vitiligo på olika kroppsställen publicerades i studie (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16684284) av A Hofer et al. J Eur Acad Dermatol Venereol presenterad i maj 2006 med mycket lovande resultat.

Metoder: "Tjugofem patienter med generaliserad eller lokaliserad vitiligo med totalt 85 lesioner på olika kroppsställen inkluderades i denna studie. Vitiligo-områden behandlades med 308-nm rödljus 3 gånger i veckan under 6 till 10 veckor".

Slutsatser: "308-nm behandling med rött ljus är en effektiv modalitet för behandling av vitiligo".

Resultat: "Tjugofyra patienter slutförde studien. Inom 6 till 10 veckors behandling utvecklade 67 % av patienterna (16/24) follikulär repigmentering av minst en av sina vitiligolesioner. Repigmentering av lesioner startade efter i genomsnitt 13 behandlingar i lesioner lokaliserade i ansiktet, bålen, armen och/eller benet (högrespondersläge), och efter i genomsnitt 22 IR-behandlingar på lesioner lokaliserade på armbågen, handleden, handryggen, knäet och/eller ryggen på handen och fot. Obehandlade kontrolllesioner och lesioner lokaliserade på fingrarna uppnådde ingen repigmentering. Efter 10 veckors rödljusterapi återfanns repigmentering på mer än 75% i 25% (7/28) av lesionerna i hög- svarande lokaliseringsgrupp jämfört med 2 % (1/43) av lesionerna i gruppen med låg-svarare lokalisering. I de flesta fall var rödljusterapi-inducerad repigmentering ihållande, vilket fastställdes 12 månader efter avslutad behandling".

 

7.

I en annan vitiligo-studie (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20584252) presenterad av Xiu-Ying Zhang et al. i juni 2010 gav imponerande resultat.

"Klinisk effekt av ett 308 nm rödljus vid behandling av vitiligo". Metod: "Trettiosex patienter med 44 vitiligo behandlades med en 308 nm rödljusbehandling som utfördes två gånger i veckan, med totalt 30 behandlingar. Den terapeutiska effekten och säkerheten utvärderades därefter".

Slutsats: "De kliniska data indikerar att behandling av vitiligo med en 308 nm rödljus är säker och effektiv".

Resultat: "Efter 30 behandlingar: (1) 27/44 vitiligo lesioner (61,4%) uppnådde mer än 75% repigmentering, 4/44 lesioner (9,1%) visade 51-75% repigmentering, 10/44 (22,7%) visade 26- 50% repigmentering och 3/44 (6,8%) visade 1-25% repigmentering.(2) Av de 44 lesioner av vitiligo, 20/27 (74,1%) lesioner på ansikte/hals, 9/9 (100%) på bålen och 2/8 (25,0%) på extremiteterna visade >eller=50% repigmentation. Repigmentationen (>eller=50%) i ansikte/hals och bål var mycket högre än i extremiteterna".

 

8.

Trettiofem patienter med vitiligo behandlades med rödljusterapi i en studie (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15334620) utförd 2004. Varje vitiligo lesion behandlades två gånger i veckan med 308 nm rödljus under maximalt 24 tillfällen.

Resultat: "Repigmentering noterades i 46 lesioner/52 (88,5%). Repigmenteringsgrad (75%) erhölls i 14 (26,9%). På "känsliga" områden (ansikte, hals, bål), 8/14 lesioner ( 57,1 %) hade en repigmenteringsgrad, 75 % jämfört med 6/38 (15,8 %) i "ljusresistenta" områden (prominenser och extremiteter)". 

Slutsats: "Ett estetiskt rimligt resultat uppnås huvudsakligen i "ljuskänsliga" områden, vilket verkar vara de lämpliga platserna för denna typ av behandling.

Tillbaka till blogg